ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Technical Support

For help with the service / product itself, outages, big reports and general assistance. Please use Billing or Sales for all other queries.

 Accounts and Billing

If you have an issue with a payment or credit or invoice - open a Billing Ticket

 Sales

For pre-sales and general product advice or upgrade/downgrade advice.